Search form

Marcos 6:45

Méglakad Ti Jesus Ta Dibo Na Diget

45Nadid, pinasakay ni Jesus du alagad na to abeng, a pinégdetol na side ta dibilew ta Betsayda. Ey siya, éy pinasoli na du tolay ta bile de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index