Search form

Marcos 7

Tu Pégtoldu Du Ninunu

1Nadid, du Pariseyo sakay i sénganya du maistu ta rilihiyon a gébwat ta Jerusalem, éy dinumulug side ni Jesus. 2Ey neta de du alagad ni Jesus, a éwan de inugisan i kamét dia bagu méngan, ayun ta rilihiyon na Pariseyo. 3Da ugali a dati na Judeo, éy maguges side bagu méngan, ayun ta ugali a nipamana dide du ninunu de. 4Sakay utus be no rilihiyon de, éy éwan de maari a kanén i bébugtungén dia, éng éwan de pa wahasikan ta dinom. Ey te meadu pabi side a sunudén a ugali a iba, éng kodya i péguges ta iba a kasangkapan de.

5Kanya du Pariseyo, éy kinagi de ni Jesus, a “Bakit du alagad mo, éy éwan de sésundin tu pégtoldu a nipamana dikitam du ninunu tam? Da éng méngan side, éy éwan de ugisan i kamét dia a kona ta ugali na rilihiyon tama?”

6“Sikam a mégkukunwari a éwan kam tu kasalanan!” kagi ni Jesus. “Tama bale i nihulaa ni Isayas tungkul dikam: ‘Diden ya a tolay,’ kagi na Diyos, ‘éy igalangék de ta labi dia; pero ta isip dia éy éwan. 7Ewan tu pasa tu pégsamba de diyakén, da kagi de éy gébwat ta Diyos tu pégtoldu de, pero éwan.’

8“Bakit,” kagi ni Jesus, “éy sugsugén moy tu ugali du ninunu moy, pero i utus na Diyos éy pébayan moy. 9Bihasa kam,” kagi na, “a méngibut ta utus na Diyos, a monda ahigén moy tu ugali du ninunu moy. 10Da utus na Diyos a esa, éy ‘Igalang mo tama mo éy tena mo, sakay tu mégkagi ta medukés ta ama na éy ta ina na, éy dapat ipabuno siya.’ 11-12Pero sikam,” kagi ni Jesus, “éy iyétoldu moy a maski te hirap tu ama no lélake, éy ta ina na, éy éwan siya tu kailangan a tumulung dide, da iatéd na ta Diyos i metulung na maka dide a kuhata. 13Kanya pébayan moy tu utus na Diyos alang-alang ta mana moy a pégtoldu. Ey te meadu kam be a iba a ugali a medukés.”

I Bagay a Mégpadukés Ta Tolay

14Nadid, pinaadene man dén ni Jesus du tolay diya, sakay kinagi na dide, a “Baten moy i kagin kuae, a isipén moy ye: 15Ewan tu isubu na tolay i makapagpadukésa diya ta mata na Diyos; éngˈwan tu bumébéswal ta labi na tolay, éy saya i magpadukésa diya. 16Eng makabati kam, éy baten moy ya!”

17Nadid, to kéhektat ni Jesus du tolay, a sinomdép to bile éy nipakelagip diya du alagad na i kahulugen no nihalimbawa na du tolay. 18“Ewan moy be napospusan?” kagi ni Jesus. “Ewan moy tukoy tu isubu na tolay, éy éwan ya mégpadukés diya, 19da éwan uméange ta isip na, éngˈwan tumulos ta tiyan na san, tulos iyétay na.” (Saya i nipabatia ni Jesus a maari a méngan ta maski anya a kalase a kanén.)

20“Pero tu bumébéswal ta labi na tolay,” kagi na, “éy saya i magpadukésa ta tolay. 21Dahilan, ta isip na tolay, éy saya i kégébwatan na mégpadukés dide. Da mégisip side ta medukés, péngibébi, pégtako, pémuno, 22péngilélake, pénaghili, sakay méngloko side ta tolay, sakay bastos side, méngupos side, mégpalalo side, sakay iba a gimet de a medukés. 23Gébwat diden ya ta isip na tolay,” kagi ni Jesus. “Saya i mégpadukésa ta tolay.”

Tu Péniwala No Bébe a Ewan Judeo

24Nadid, hinumektat ti Jesus ta éya, a inumange ta Tiro sakay ta Sidon. Ta éya éy sinomdép siya to esa a bile ta lihim, monda éwan mapospusan na tolay i tinulusan naa. Pero éwan siya makaiwas du tolay. 25Te bébe sa a te anak a hinayup no medukés a espiritu. Siya, pékabaheta na ni Jesus, éy inumange siya diya agad, sakay dinumapa siya to tikéd na. 26Nadid, i éya a bébe éy éwan Judeo, da taga Siria siya. Dinumaying siya ni Jesus, a ibutan na tu dimonyo to anak na. 27Pero kinagi ni Jesus, a “Dapat pékanén ko pa du anak. Ewan maari a alapén ko tu kanén na anak,” kagi na, “a monda ipakan ko du aso.”

28Nadid tu bébe, tukoy na a i kahulugina no kinagi ni Jesus, éy dapat tulungan na pa du Judeo, bagu du éwan Judeo. Kanya kinagi na, a “Tahod ngani, Panginoon. Pero maski du aso éy méngan be side ta mumo a métépduk to lamesa no amo de.” 29“Tama tu kagi mo,” kagi ni Jesus. “Ikad mo dén sumoli ta bile moy. Naibut dén tu dimonyo to anak mo.” 30Pékabati no bébe ta éya, éy hinumektat dén siya. Ey kédemét na to bile, éy dinemtan na tu anak na a te katidug san to kama, a naibut ngani dén tu dimonyo diya.

Ginamot Ni Jesus Tu Tuléng

31Nadid, hinumektat de Jesus ta Tiro. Ey tinumulos side ta Sidon, a hanggan ta sabeng ta Galilea sakay ta Dekapolis. 32Ta éya, éy te tolay a niange de diya i esa a lélake a tuléng, a utal pa, a nékiohon side ni Jesus, a itupu na i kamét na diya, monda maghusay. 33Ey nikabukod siya ni Jesus ta adeyo du tolay sa, sakay sinoldut na to toldu na tu talinga na, sakay pinugetan na be ta laway na tu dila na. 34Sakay tinumangad ti Jesus ta langet, a inumangés ta dikél, sakay kinagi na to lélake, a “Mabukasan i talinga mua.”

35To pégkagi ni Jesus ta éya, éy basta makabati dén tu lélake, sakay makakagi dén siya ta mahusay. 36Ey kinagi ni Jesus dide a étanan, a diyan de iyébaheta ta maski ti ésiya i nanyaria. Pero maski nibilin na dide i kona sa, éy lalo de san a nibaheta. 37Ey du nakabati, éy nagtaka side a tahod. “Memahal i gimet na éya a lélake,” kagi de. “Maski du tuléng éy pékabaten na side, sakay du bulol éy pégkagién na side ta mahusay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index