Search form

Marcos 7:28

28Nadid tu bébe, tukoy na a i kahulugina no kinagi ni Jesus, éy dapat tulungan na pa du Judeo, bagu du éwan Judeo. Kanya kinagi na, a “Tahod ngani, Panginoon. Pero maski du aso éy méngan be side ta mumo a métépduk to lamesa no amo de.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index