Search form

Marcos 7:5

5Kanya du Pariseyo, éy kinagi de ni Jesus, a “Bakit du alagad mo, éy éwan de sésundin tu pégtoldu a nipamana dikitam du ninunu tam? Da éng méngan side, éy éwan de ugisan i kamét dia a kona ta ugali na rilihiyon tama?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index