Search form

Marcos 8

Tu Pémakan Ni Jesus Ta Epat a Libu

1To esa man dén a aldew, éy te meaadu man dén a tolay a dinumulug ni Jesus. Ey éwan side tu kanén. Ey dinulawan ni Jesus du alagad na, a kinagi na dide, a 2“Kagbian ko di tolay a éye. Etélo dén a aldew a kaguman ko éy éwan dén side tu makan. 3Eng péglakadén ko side ta bile de a mégalép, éy kapuyén side a talaga ta dilan. Ey te sénganya dide a gébwat ta adeyo.” 4Ey kinagi du alagad, a “Ahe i pangalapan tama ta ipakan tam dide ta ilanga a lugare?” 5“Ey sénganya i bilon moya a tinapay?” kagi ni Jesus. Ey “Pitu a momon,” kagi de.

6Nadid, pinaeknud ni Jesus du tolay to luta. Sakay inalap na tu pitu a tinapay. Ey to pégpasalamat na ta Diyos, éy pinuseng-puseng na, sakay niatéd na du alagad na, a monda ihayin de du tolay. Ey nihayin de dén dide. 7Ey te kétihék be side a ikan. Ey nagpasalamat be ti Jesus ta Diyos a para dide, sakay nipehayin na be dide du tolay. 8Ey néngan side a étanan, a minabsog side. Ey hinempésan de tu sobha, éy naputat pa tu pitu a gatang. 9Te manga épat a libu a lélake a minéngan ta éya. Ey nadid éy pinéglakad ni Jesus du tolay. 10Sakay tulos sinumakay de Jesus to abeng, a inumange side ta Dalmanuta.

Pilitén De Ti Jesus Ta Tanda

11Nadid, inumange ni Jesus i sénganya a Pariseyo, a mékipégsuway side diya. Pilitén de siya a ipeta na dide i tanda a makataka-taka ta langet, monda puhubaan de siya. 12Ey naghimutuk ti Jesus tu isip, a kinagi na dide, a “Bakit piliténék di lahi a éye a Judeo, a ipeta ko dide i tanda? Talaga a éwan tu ipeta dide a tanda.” 13Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy gininanan na side. Sinumakay man dén de Jesus to abeng de, a tamo side ta dibilew.

Tu Pégpaalsa Du Pariseyo Sakay Ni Herod

14Nadid, kinaleksapan de a magkébil ta bilon de a tinapay. Basta isesa san i kébil dia to abeng. 15Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Mangilag kam ta pégpaalsa du Pariseyo, sakay ni Herod.” 16Ey du alagad, éy mégpéguhon side éng anya i kahulugen na éya. “Kodya éwan kitam tu kébil a tinapay,” kagi de. “Kanya na wade kinagi i éya.” 17Tukoy ni Jesus tu uhon de, kanya kinagi na dide, a “Bakit péguhunan moy a éwan kam tu bilon a tinapay? Masiyadu a kétihék tu péniwala moy! Bakit mehina pabi i isip moya? 18Te mata kam,” kagi na, “pero éwan kam wade maketa. Te talinga kam, pero éwan kam wade makabate. Ewan moy beman tukoy a éwan tinapay i pégkagian kua? Bakit, éwan moy natandaan 19tu pémuseng-puseng ko to lima a tinapay a para ta lima a libu? Sénganya a gatang i sobha a nihempés moy?” Ey “Labindalawa,” kagi de. 20“Sakay tu pitu a tinapay a para ta épat a libu,” kagi na, “éy sénganya a gatang i sobha a nihempés moy?” “Ey pitu,” kagi de. 21“Ey éwan moy bale mépospusan tu kinagi ko?” kagi na.

Naghusay Tu Lélake a Buhék

22Nadid, kédemét de ta Betsayda, éy du tolay sa, éy niange de ni Jesus i esa a lélake a buhék, a mékiohon side diya a kébilan na siya. 23Ey ti Jesus, éy kinabitan na tu buhék, a linumuwas side to bariyo. Nadid, linoktaben na tu mata no buhék, sakay nitupu na tu kamét na diya, sakay kinagi na diya, a “Anya, maketa ka dén?” 24Ey tu lélake, to péglameng-lameng na, éy kinagi na, a “Maketaék dén ta tolay, pero mediklém, a koman side i kayo a méglakad.” 25Ey nadid, nitupu man dén ni Jesus i kamét naa diya. Ey nadid, péglameng na man dén, éy naketa dén siya ta mahusay. 26Ey pinaglakad siya ni Jesus to bile na, a nibilin na diya, a “Diyan ka sumésoli ta bariyuae.”

Tu Kinagi Ni Pedro Tungkul Ni Jesus

27Nadid, inumange de Jesus du bariyo-bariyo ta Sesarea-Pilipo. Ey to péglakad de, éy kinagi ni Jesus du alagad na, a “Ti ésiyaék kan ayun ta kagi na tolay?” 28Ey kinagi du alagad, a “I kagi kana na iba éy ti Juan ka kan a Mégbinyag. Kagi man dén na iba a ti Elias ka kan. Ey te iba be a mégkagi a purupeta ka kan a esa.” 29“Ey sikam,” kagi ni Jesus, “anya i isip moya? Ti ésiyaék?” Ey kinagi ni Pedro, a “Siko i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta mundua!” 30Ey nibilin dide ni Jesus, a diyan de kékagin ta maski ti ésiya a siya i Cristo.

Hinulaan Ni Jesus Tu Ikate Na

31Nadid, éy nipagtapat ni Jesus du alagad na a siya tu lélake a gébwat ta langet; éy dapat magtiis siya ta meadu, sakay idelan siya du te tungkulin a Judeo. “Sakay ipabunuék de,” kagi na. “Sakay ta ikatélo a aldew éy mabuhayék.” 32Nipaliwanag ya ni Jesus dide ta mahusay, monda mapospusan de. Ey ti Pedro, pékabati na ta éya, éy nikabukod na ti Jesus, a pinégkagian na siya. 33Pero ti Jesus, késuleg na, a neta na du alagad na, éy pinaginglan na ti Pedro. “Umadeyo ka dén, Satanas,” kagi na. “Ewan ka mégisip ta kaluuben na Diyos, éngˈwan ta kaluuben na tolay.”

34Nadid, pinauwet ni Jesus du tolay, sakay du alagad na. “Eng ti ésiya i te gustu a ipasakup diyakén,” kagi na, “éy kailangan éy pabayan na pa i sarili na, sakay kumuyoyog diyakén, a maski bunon siya na tolay. 35Dahilan tu maghangad a meligtas tu buhay na, éy mebut a talaga. Pero tu mégpabaya ta buhay na alang-alang diyakén, sakay ta mahusay a baheta, éy siya i mabuhaya a éwan tu katapusan. 36Anya beman i pakinabanga na esa a tolay éng siya i mayamana ta étanan, éng éwan na makamtan i buhay a éwan tu katapusan? 37Anya beman i bayada na tolay a mate a monda magsoli tu buhay na? 38I maski ti ésiya a mégpabaya diyakén nadid a panahun a medukés, sakay tu mégpabaya ta pégtoldu kua,” kagi ni Jesus, “éy sakén éy pabayan ko be side ta késoli ko se a kaguman ko du anghel ko, a te kébilék ta kapangyarian Nama ko. Da sakén i lélake a gébwat ta langet.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index