Search form

Marcos 8:33

33Pero ti Jesus, késuleg na, a neta na du alagad na, éy pinaginglan na ti Pedro. “Umadeyo ka dén, Satanas,” kagi na. “Ewan ka mégisip ta kaluuben na Diyos, éngˈwan ta kaluuben na tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index