Search form

Marcos 8:34

34Nadid, pinauwet ni Jesus du tolay, sakay du alagad na. “Eng ti ésiya i te gustu a ipasakup diyakén,” kagi na, “éy kailangan éy pabayan na pa i sarili na, sakay kumuyoyog diyakén, a maski bunon siya na tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index