Search form

Marcos 9

1“Natandaan moy,” kagi ni Jesus. “Te sénganya se dikam a éwan mate hanggan éwan de meta i pégsapul na Diyos a maghari ta tolay.”

Nabagu Tu Idsura Ni Jesus

2Nadid, kélipas na éném a aldew, éy kinuyog ni Jesus de Pedro, sakay ti Santiago sakay ti Juan; éy nanohobuk side to melangkaw a buked. Ey to édsa de sa, éy neta de a nabagu tu idsura ni Jesus. 3I badu naa éy linumatak a hanggan méngislap dén. Ewan tu makapagpalatak ta damit a kona ta éya. 4Ey du étélo a alagad, éy neta de nadid ti Elias sakay ti Moises, a kauhon ni Jesus. 5Ey ti Pedro, éy kinagi na ni Jesus, a “Panginoon, maigi pa éy édse kitam san dén. Pagbile me kam ta étélo a kékétihék a bile; esa diko, esa ni Moises, sakay esa ni Elias.” 6Talaga a éwan napospusan ni Pedro i kékagin naa, da méganteng side a tahod.

7Nadid éy tinaklében side no kuném. Ey kinagi no boses to kuném, a “Séˈ ina i mahal kua a anak. Baten moy siya.” 8Ey kélameng du alagad, éy éwan dén side tu mineta, éngˈwan ti Jesus san dén.

9Nadid, namulnok side to buked, éy kinagi ni Jesus dide, a “Diyan moy kékagin ta maski ti ésiya i mineta moya, hanggan éwanék mabuhay a huway, sakén a lélake a gébwat ta langet.” 10Ey sinunud de tu kinagi na, pero mégpéguhon side éng bakit kagi ni Jesus a mabuhay siya a huway. 11Ey kinagi de ni Jesus, a “Bakit du maistu ta rilihiyon, éy kékagin de a meditol kan se ti Elias a umange, bagu tu tagapagligtas ta mundua?” 12“Tutuhanan ya,” kagi ni Jesus, “umange pa se ti Elias a talaga, a monda paghandaén na i étanan. Ey sikam,” kagi na, “bakit wade nabasa to kasulatan, a tu lélake a gébwat ta langet, éy maghirap kan siya ta meadu, a apién siya na tolay? 13Ey tandaan moy, inumange dén se ti Elias. Pero linoko de siya, ayun to gustu de. Ey tinupad dén ya to nabasa ta tungkul diya.” (Kinagi ni Jesus tungkul ni Juan a Mégbinyag.)

Pinahusay Na Tu Anak a Hinayup

14Nadid, késoli de Jesus du iba a alagad a nawahak, éy neta de a te meadu sa a tolay. Ey du maistu ta rilihiyon, éy mékipégpasuway side du alagad. 15Ey du tolay, péketa de ni Jesus, éy nagtaka side. Ey naginan side diya a binumate diya. 16Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Anya i pégpasuwayan moya?”

17Ey kinagi no esa a lélake ta éya, a “Maistu, niange ko dén i anak ko yae diko, da te medukés a espiritu diya a mégpabulol diya. 18Bagay atagén siya no espiritu, éy basta palugmukén na siya, tulos mégbugak i labi naa, sakay mégngilét-ngilét siya, sakay mégkaramre. Ey nékiohonék dén du alagad mo, Maistu, a ibutan de tu espiritu, éy éwan de kaya.”

19Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ayhay i lahi di tolayae, da éwan kam méniwala! Pakodyan ko se a magtiis dikam? Nay, iange moy se tu anak.” 20Nadid, péngiange de to anak diya, éy neta no espiritu ti Jesus, a tulos pinagkaramre na to anak, tulos nalugmuk siya, sakay nagbileg-bileg siya, a nagbugak i labi naa. 21Ey kinagi ni Jesus to ama na, a “Nagsénganya beman dén ye diya?” “Ey sapul to kéanak na,” kagi na. 22“Ey tu espiritu éy medalas a patumbaén na siya ta apoy, o dikaya ta dinom, a talaga na siya a bunon. Kagbian mo kame, Maistu,” kagi no ama na, “a tulungan mo kame, éng maari.”

23“Bakit kagi mo, ‘Eng maari,’” kagi ni Jesus. “Eng méniwala ka ta Diyos, éy makagimet ka ta maski anya.” 24“Ey méniwalaék,” kagi no ama no anak. “Patibayén pad i péniwala ko, monda hustu dén!”

25Nadid, péketa ni Jesus ta mas meadu a tolay a méginan a tamo diya, éy pinégkagian na tu medukés a espiritu. “Siko a espiritu a mégpabulol sakay mégpatuléng, umibut ka dén ta bégi na anaka ina, sakay diyan ka dén sumésoli diya a huway!” 26Nadid, pégkagi ni Jesus ta éya, éy nagkéles tu espiritu, sakay pinagkaramre na tu anak ta mahigpit, sakay inumibut siya diya. Ey tu anak, éy koman dén i bangkay i idsura naa, a akala du tolay a minate dén. 27Pero kembilan ni Jesus tu kamét na a inégkat, éy tinumaknég siya. 28Ey to késdép de Jesus to bile, éy kinagi diya du alagad na, a “Bakit éwan kame maari a magpaibut to espiritu ta anak yae?” 29Ey kagi ni Jesus, a “I kona sa a hayup éy éwan moy mapaibut éng éwan kam pa manalangin.”

30Nadid, hinumektat sa side, a inumange side ta lihim ta Galilea, da sala ni Jesus a mépospusan du tolay éng ahe i angayan naa, 31da tétolduan na du alagad na san. I kinagi naa dide, éy “Sakén a lélake a gébwat ta langet, éy itokyonék de, sakay bunonék de. Pero ta ikatélo a aldew éy mabuhayék a huway.” 32Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy éwan de napospusan i kahulugen naa. Ey mésanike side a mégpakelagip diya ta kahulugen naa.

Ti Esiya I Mataasa?

33Nadid, to édse de to bile ta Kapernaum, éy nipakelagip ni Jesus dide éng anya i pégpasuwayan dia to dilan. 34Pero mésanike side a sumésengbet, da nagpasuway side éng ti ésiya i mataasa dide. 35Kanya inumeknud ti Jesus, sakay kinagi na du labindalawa a alagad na, a “Maski ti ésiya i te gustu a mataas du kaguman na, éy dapat maging mababa siya du kaguman na. Dapat maging katulung siya du kaguman na. Saya i ibilanga na Diyos a mataas.” 36Nadid, to pégkagi na ta éya, éy inalap na tu esa a anak, a pinataknég na ta harap dia. Nadid, to péngkélkél na diya éy kinagi na dide, a 37“Maski ti ésiya i tumanggap ta esa a kona se a anak, dahil ta péniwala na diyakén, éy bilang sakén dén i tinanggap naa. Sakay tu tumanggap diyakén, éy bilang tinanggap na be tu nagpaange se diyakén.”

38Nadid, ti Juan, éy kinagi na ni Jesus, a “Maistu, neta me i esa a lélake a nagpaibut du dimonyo a gégamitén na i ngahen mua, éy sinaway me siya, da éwan sakup na gurupu tam.” 39“Ewan,” kagi ni Jesus. “Diyan moy sésawayén i kona sa a tolay. Dahilan i maski ti ésiya a gemtén i memahal a gimet ta pamag-itan na ngahen kua, éy éwan siya agad mangupos diyakén. 40Dahilan,” kagi na, “tu éwan kontara dikitam éy kampi siya dikitam. 41Ey tandaan moy, maski ti ésiya a mangatéd dikam ta maski esa a baso a dinom, da sakup kam ni Cristo, éy atdinan be siya na Diyos ta gantimpala na.”

Maghirap Du Méngatéd Ta Ipagkasala

42“Maigi pa ta esa a tolay, éy kalukalan ta bito i leg naa, sakay ietbung ta diget, kesira ta makapangatéd siya ta ipagkasala na mababa a tolay a méniwala diyakén. 43Kanya,” kagi ni Jesus, “éng na kamét mua i mangatéd diko ta ipagkasala mo, éy kétulén mo dén! Maigi pa éy umange ka ta langet a putéd, kesira ta éduwa tu kamét éy umange ka ta apoy a éwan tu kéédép. 45Sakay na tikéd mua, éng siya i mangatéd diko ta ipagkasala mo,” kagi na, “éy kétulén mo dén. Maigi pa éy umange ka ta langet a putéd tu tikéd, kesira ta éduwa tu tikéd mo éy ibut ka ta apoy. 47Sakay éng na mata mua i mangatéd diko ta ipagkasala mo, éy lugitén mo! Maigi pa éy umange ka ta kaharian na Diyos a buhék, kesira ta éduwa i mata mua éy ibut ka ta apoy na impiyerno. 48Ta éya éy éwan mate i éhés, sakay tu apoy éy éwan maadéadép.

49“Dahilan,” kagi ni Jesus, “i étanan a tolay, éy asinan side ta apoy. 50Mahusay i asen. Pero éng maibut tu asen, a tumablal dén tu sida, éy pakodyan moy a mamasoli to asen na? Ey kona be sa dikam, a dapat mahusay kam a koman i asen. Sakay négkasuyuan kam.”

Tu Pégtoldu Ni Jesus Tungkul

Ta Méghiwalay a Pasawa

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index