Search form

Marcos 9:2

Nabagu Tu Idsura Ni Jesus

2Nadid, kélipas na éném a aldew, éy kinuyog ni Jesus de Pedro, sakay ti Santiago sakay ti Juan; éy nanohobuk side to melangkaw a buked. Ey to édsa de sa, éy neta de a nabagu tu idsura ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index