Search form

Marcos 9:25

25Nadid, péketa ni Jesus ta mas meadu a tolay a méginan a tamo diya, éy pinégkagian na tu medukés a espiritu. “Siko a espiritu a mégpabulol sakay mégpatuléng, umibut ka dén ta bégi na anaka ina, sakay diyan ka dén sumésoli diya a huway!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index