Search form

Marcos 9:31

31da tétolduan na du alagad na san. I kinagi naa dide, éy “Sakén a lélake a gébwat ta langet, éy itokyonék de, sakay bunonék de. Pero ta ikatélo a aldew éy mabuhayék a huway.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index