Search form

Marcos 9:39

39“Ewan,” kagi ni Jesus. “Diyan moy sésawayén i kona sa a tolay. Dahilan i maski ti ésiya a gemtén i memahal a gimet ta pamag-itan na ngahen kua, éy éwan siya agad mangupos diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index