Search form

Mateo 1:18

To Nipéngienak Ni Jesus

18Nadid, kona se i pinéngienaka ni Jesu Cristo. Ti Maria a ina na, sakay ti Hose, éy nagkasundu dén side a magasawa. Pero bagu side nagagum, éy méngilog dén ti Maria. (Saya i gimet na Banal a Espiritu.)

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index