Search form

Mateo 11:12

12Sapul to pégtoldu ni Juan a Mégbinyag, a hanggan nadid, éy pumépilit du tolay a ipasakup ta kaharian na Diyos. Ey du metapang, éy pilitén de a somdép.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index