Search form

Mateo 11:19

19Pero sakén, éy mahusayék a méngan éy ta méginom, éy pintasanék de be, a kagi de a medémoték a méngan éy ta méginom. Sakay pintasanék de be a mékiagumék du mégpabuwes sakay du makasalanan. Pero pabayan moy ya. Tukoy moy éng tama i gimet ko bagay meta moy tu bunga ko, éng mahusay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index