Search form

Mateo 11:23

23Sakay sikam a taga Kapernaum,” kagi ni Jesus, “i pégpalalo moya éy makaabut kam ta langet, pero i abutén moy sana éy impiyerno! Pero éng mineta maka du taga Sodoma to araw i mineta moya a makataka-taka, éy éwan side nibagsak na Diyos, da talaga a nagsisi side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index