Search form

Mateo 11:25

Umadene Kam Diyakén a Umimang

25Nadid, nanalangin ti Jesus, a kinagi na, a “Mégpasalamaték diko, Améng. Siko i Panginoon ta langet éy ta mundua. Salamat, Améng, da éwan mo nipékipospos tu kaluuben mo du matalinung a mataas a tolay; éngˈwan i néngipaliwanagen mua éy du mababa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index