Search form

Mateo 11:27

27Nadid, kinagi na du alagad na, a “Tama ko a Diyos, éy inatdinanék na ta étanan. Ey éwan tu makatukoy diyakén, éng éwan Tama ko san. Ey éwan be tu nakatukoy Nama ko, éng éwan sakén san a anak na, sakay du nagpahayagen ko tungkul diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index