Search form

Mateo 11:7

7Nadid, to kéhektat dén du alagad ni Juan, éy négkagi ti Jesus du tolay sa ta tungkul ni Juan. “To kéluwas moy ni Juan ta ilang a lugar,” kagi na, “éy bakit inumange kam diya? Gustu moy wade meta i lélake a mehina a koman san i lamon a sésébyugén na pahés?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index