Search form

Mateo 12:31-32

31-32Kanya tandaan moy, pagpasensiyaan i tolay ta maski anya a kasalanan de, sakay ta péngupos de ta tolay. Maski ta péngupos de diyakén a nagébwat ta langet, éy pagpasensiyaan side na Diyos. Pero tu mangupos ta Banal a Espiritu, éy saya i éwana pagpasensiyaan na Diyos, maski nadid, a hanggan nikésiya.”

Tu Halimbawa To Kayo

33“Tu mahusay a kayo, éy mégbunga ta mahusay a bunga. Ey tu medukés a kayo,” kagi na, “éy mégbunga ta medukés a bunga. Da matenggi mo tu kayo bagay meta mo i bunga naa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index