Search form

Mateo 13

Tu Halimbawa Tungkul To Mégsabug

1Nadid, to éya a mismo a aldew, éy linumwas ti Jesus to bile, a inumange siya a mégiknud to digdig no diget. 2Ey meaadu i dinumuluga diya, a hanggan da sinumakay ti Jesus to abeng, a négiknud sa a mégtoldu du tolay. Ey side éy te taknég san to baybay. 3Ey tinolduan na side ta halimbawa a kona se:

“Eng mara,” kagi na, “éy te esa kan a lélake a mégsabug to binhi na. 4Ey to pégsabug na éy te sénganya wade a butil a minepégsek to dilan. Ey kinan na manok. 5Ey te sénganya wade be a nepégsek to bito-bito. Ey agad kan side a nagtubu, da melapis i luta ta éya. 6Pero minalanés side, da mepasi i bilag, éy éwan kan masiyadu i gimot de. 7Ey te sénganya wade be a nepégsek to kalamonan, éy nailongan na lamon. 8Ey tu iba a binhi, éy nesabug kan dén ta mahusay a luta. Ey nagohay side. Te tégsésandaan, te tégéném a pulu, te tégétélo a pulu a butil i bawat ohay. 9Ey nadid,” kagi ni Jesus, “éng makabati kam, éy baten moy ya.”

I Layunin Na Halimbawa

10Nadid du alagad ni Jesus, nipakelagip de diya éng bakit purus a halimbawa i gamitén naa, bagay mégtoldu siya du tolay. 11Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ipeta san dikam na Diyos i kahulugen na lihim tungkul ta péghari na ta tolay. Pero du iba a tolay, éy éwan. 12Dahilan side a mégéisipén ta itoldu kua, éy dagdagen na Diyos i isip de, monda mapospusan de ta mahusay. Pero du metamad a mégisip ta itoldu kua, éy bawasan na Diyos tu isip de a hanggan éwan side tu mapospusan. 13Kanya halimbawa i gemtén ko, bagay mégtolduék dide; da maski metaék de, a mégbati side diyakén, éy éwan de mapospusan. 14Natupad ngani dén dide tu nihula ni Isayas, to pégkagi na ta kagi na Diyos, a

‘Mégbati kam a mégbati, éy éwan moy be mapospusan; lumameng kam a lumameng, éy éwan kam be maketa ta katutuhanan. 15Da mehina i isipa di tolay a éye; Mehirap a makabati i talinga dia, nikihép de i mata dia. Dahilan, sala de a meta, sala de a makabati, sala de a mapospusan. Da sala de a magsoli diyakén,’ kagi na Diyos, ‘monda pahusayén ko side.’

16Pero sikam a alagad ko,” kagi ni Jesus, “éy masuwerte kam, da maketa kam, sakay makabati kam ta katutuhanan. 17Tandaan moy, meadu i purupeta sakay mahusay a tolay a gustu de meta i meeta moya, pero éwan de neta. Sakay gustu de a mabati i mébati moya, pero éwan de nabate.”

Ipaliwanag Na I Halimbawa Tungkul To Pégsabug

18“Baten moy i kahulugen na halimbawa tungkul ta mégsabug,” kagi na. 19“Mara du mégbati ta kagi a tungkul ta péghari na Diyos, sakay éwan de napospusan, éy kapareho side no binhi a nepégsek to dilan. Ey dumemét ti Satanas, a inagew na ta isip de tu kagi a nabati de. 20Ey tu nepégsek to bito-bito, mara saya i makabatia ta kagi na Diyos, a masaya side a tanggapén de agad. 21Pero éwan side makatagal, da kapareho side no binhi a éwan nakagimot. Méniwala side ta sandali, pero kédemét na paghirap de, dahil ta péniwala de, éy ginanan de tu tinanggap de. 22Ey tu nepégsek to kalamonan, mara saya i makabatia ta kagi na Diyos, pero éwan magbunga tu kagi na Diyos ta isip dia, da kapareho side no binhi a nailongan. Mara i nakailonga dide éy tu pégisip de ta kabuhayan de sakay ta kayamanan de. 23Ey tu binhi a nesabug ta mahusay a luta,” kagi ni Jesus, “mara saya i makabatia ta kagi na Diyos, a mapospusan de. Ey magbunga i kagi na Diyos ta isip de ta tégsésandaan, éy ta tégéném a pulu, éy ta tégétélo a pulu.”

Tu Halimbawa Tungkul Ta Lamon To Kapahayan

24Nadid, kinagi na dide i esa man dén a halimbawa: “I pégharia na Diyos,” kagi na, “éy kapareho no lélake a naghasik ta mahusay a binhi to uma na. 25Ey to esa kan a kélép, a tidug san side, éy dinumemét tu kalbug na, a tulos na nihasik to kapahayan i medukés a lamon. Sakay minéglakad. 26Nadid, to pégtubu no pahay, a nagohay dén, éy minagtubu be kan tu lamon a magkadukés. 27Ey du utusan no lélake, éy inange de kan a kinagi de diya, a ‘Ewan beman mahusay a binhi tu nihasik mo to uma mo? Bakit melamon nadid?’ 28Ey kinagi kan no lélake, a ‘Saya i gimita no esa a kalbug tam.’ ‘Ey anya,’ kagi de kan, ‘gustu mo bagutén me diden ya?’ 29‘Diyan moy,’ kagi na kan. ‘Makay pati pahay éy mabagut moy. 30Basta pabayan moy dén a mégtubu a kapareho na pahay, a hanggan ta pégladéy. Ey ta pégladéy,’ kagi na, ‘éy utusan ko san du magladéy, a bagutén de pa du lamon, sakay bédbéden de a monda ipatutod ko. Sakay tu pahay éy ipalunpun de ta kamalig ko.’”

Tu Halimbawa No Bukél Na Mustasa

31Nadid, kinagi na dide i esa man dén a halimbawa: “I péghari na Diyos,” kagi na, “éy kapareho na éye: Te esa kan wade a lélake a nagmula ta isesa a bukél na mustasa to uma na. 32Kakétihékan ya ta maski anya a bukél, pero éng magtubu dén éy kadikélan ya ta étanan a kayo, a hanggan makapaglobun du manok ta tingi-tingi na.”

33Nadid, kinagi na dide i esa man dén a halimbawa: “I péghari na Diyos,” kagi na, “éy kapareho no pégpaalsa a ihalu no bébe to étélo a takal a arina, éy umalsa tu étanan a linamas.”

34Nadid, i étanan a kinagi ni Jesus a éya du tolay, éy purus a halimbawa. Ewan tu kinagi dide a éwan halimbawa. 35Saya i pangtupada to nihula no purupeta to araw, a

“Halimbawa kan i gamitén ni Cristo, bagay magtoldu siya dide. Ipaliwanag na dide i bagay a éwan tu nakapospos sapul to nipanglalang ta mundua.”

Ipaliwanag Na I Halimbawa

Tungkul To Lamon To Kapahayan

36Nadid, gininanan ni Jesus du tolay, a sinomdép to bile. Ey nipakelagip diya du alagad na éng anya i kahulugina no halimbawa tungkul to lamon to kapahayan. 37Ey kinagi ni Jesus dide, a “Tu méghasik ta mahusay a binhi éy sakén a lélake a gébwat ta langet. 38Tu uma éy na mundua. I mahusay a binhi éy du tolay a pégharian na Diyos, sakay du magkadukés a lamon éy du tolay a pégharian ni Satanas. 39Ey tu kalbug de a naghasik to lamon, éy ti Satanas ngani dén. I panahun a pégladéy éy saya i katapusan na mundua. Sakay du anghel i magladéya. 40Eng kodya i pémuhuna to lamon a tutudén, éy kona be sa i pamuhuna na anghel du tolay ta katapusan na mundua. 41Ey sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey utusan ko du anghel ko a angen de puhunén du étanan a tolay ta kaharian ko a nangatéd ta pagkasala, sakay puhunén de be du étanan a mégimet ta medukés. 42Sakay tulos ibatikal de ta dikél a apoy. Ey édsa sa side a mégsésangitén a mégéadiyoyén ta hirap de. 43Ey nadid magdemlag a koman i bilag du mahusay a tolay, ta kaharian Nama de. Nadid,” kagi ni Jesus, “éng makabati kam, éy baten moy ya.”

Iba a Halimbawa

44“I péghari na Diyos,” kagi na, “éy koman i kayamanan a te liso to uma. Mineta ya no esa a tolay, éy tinapohan na a huway, a mépagés siya a tahod. Nadid, minéglakad siya a nibugtong na i étanan a ari-arian na, sakay binugtong na i uma a éya.

45“Kona be sa, i péghari na Diyos éy koman i esa a lélake a mégnigosiyo ta memahal a perlas. 46Nadid, naketa dén siya ta esa a perlas a mahalaga, éy minéglakad sakay nibugtong na i étanan a ari-arian na, sakay binugtong na tu perlas.

47“Kona be sa,” kagi ni Jesus, “i péghari na Diyos éy kapareho be na esa a dikél a rambat a nibatikal to diget, sakay nakaalap ta meadu a sari-sari a ikan. 48Ey nadid, da minaputat dén éy hinela de to baybay, sakay négiknud sa du tolay a monda bukod-bukudén de du ikan. Du mahusay a ikan, éy niasék de to pégdétonan de, pero du medukés éy nibut de dén. 49Nadid,” kagi na, “kona be sa i manyaria ta katapusan na mundua! Dumemét du anghel a ibukod de du medukés to mahusay. 50Sakay ibatikal de du medukés ta dikél a apoy. Ey édsa sa side a mégsésangitén a mégéadiyoyén ta hirap de.

51“Ey anya, napospusan moy dén i étanan a éya,” kagi ni Jesus du alagad na. Ey “O,” kagi de. 52“Kanya ngani i bawat makapospos ta kagi na Diyos,” kagi ni Jesus, “éng ipasakup be siya ta péghari na Diyos diya, éy koman siya tu lélake a makaalap to bodega na ta bigu sakay ta dati be.”

Ewan De Tinanggap Ti Jesus Ta Nasaret

53Nadid, to nipégkagi dén ni Jesus diden ya a halimbawa, éy hinumektat sa siya, 54a nagsoli to sarili na a banuwan. Ey kédemét na sa, éy nagtoldu siya du tolay to kapilya de. Ey nagtaka du nakabati diya. I kinagi dia, éy “Ahe i nangalapana na éya a lélake ta karunungan naa? Kodya i pékagimet naa ta makataka-taka? 55Ewan beman saye tu anak no karpentero tam?” kagi de. “Ti ésiya pa ina, éng éwan anak san ni Maria? I top na a lélake éy de Santiago, ti Hose, ti Simon, sakay ti Hudas. 56Sakay du tétotop na a bébe, éy mégiyan pabi se side,” kagi de. “Bakit mégpataas siya?” 57Kona sa tu kinagi du tolay to banwan ni Jesus. Kanya éwan side naniwala diya ta éya.

Ey kinagi ni Jesus tungkul ta éya, a “I purupeta éy iyégalang ta maski ahe. Pero ta sarili na a banuwan, sakay sarili na a bile, éy éwan siya iyégalang.” 58Ey nadid, éwan minagimet ti Jesus ta éya ta meadu a makataka-taka, da éwan side méniwala diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index