Search form

Mateo 13:35

35Saya i pangtupada to nihula no purupeta to araw, a

“Halimbawa kan i gamitén ni Cristo, bagay magtoldu siya dide. Ipaliwanag na dide i bagay a éwan tu nakapospos sapul to nipanglalang ta mundua.”

Ipaliwanag Na I Halimbawa

Tungkul To Lamon To Kapahayan

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index