Search form

Mateo 13:41

41Ey sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey utusan ko du anghel ko a angen de puhunén du étanan a tolay ta kaharian ko a nangatéd ta pagkasala, sakay puhunén de be du étanan a mégimet ta medukés.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index