Search form

Mateo 13:57

57Kona sa tu kinagi du tolay to banwan ni Jesus. Kanya éwan side naniwala diya ta éya.

Ey kinagi ni Jesus tungkul ta éya, a “I purupeta éy iyégalang ta maski ahe. Pero ta sarili na a banuwan, sakay sarili na a bile, éy éwan siya iyégalang.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index