Search form

Mateo 14

Tu Kamatayan Ni Juan a Mégbinyag

1Nadid, to panahun a éya, éy nabaheta ni Mayor a Herod i tungkul ni Jesus. 2To pékabaheta na, éy kinagi na du utusan na, a “Siya ti Juan a Mégbinyag a nabuhay a huway. Kanya makagimet siya ta makataka-taka.”

3-4Kanya binuno ti Juan, éy pinintasan na ti Mayor a Herod, a kinékagi na ni Herod, a “Ewan maari a mékiagum ka ni Herodias, da asawa ina ni wadi mo.” (Ti Herodias éy asawa ni Pelip a wadi ni Herod). Kanya nipadikép ni Herod ti Juan, a nipihesu. 5Gustu na be ipabunu ti Juan, pero méganteng siya du Judeo, da kagi de a purupeta ti Juan.

6Nadid, kédemét no kapanganakan ni Herod, éy nagsayaw to harap du bisita na tu anak ni Herodias a madiket. Ey ti Mayor a Herod, éy mésahat siya to madiket. 7Kanya nipangako na a iatéd na diya i maski anya a agidén na. 8Ey nadid, tu nibilin diya nena na, éy kinagi no madiket a, “Gustu ko éy iatéd mo diyakén nadid i penggan a te déton sa tu ulo ni Juan a Mégbinyag!”

9Nadid masiyadu a nagsisi ti Herod, pero éwan siya nakaidel, dahil to nipangako na ta harap du bisita na. Kanya niutus na du sundalu a iatéd de to madiket. 10Ey nipaputol na ti Juan to pihesuan. 11Ey niedton de tu ulo na to penggan, sakay niatéd de be to madiket. Sakay nitulos na dén nena na. 12Ey du alagad ni Juan, éy inumange sa side a nangalap to bangkay na, a tulos de nielbéng. Ey to péngielbéng de, éy inange de nibaheta ni Jesus.

Tu Pémakan Na Ta Lima a Libu

13To pékabati ni Jesus ta éya, éy sinumakay siya to abeng a inumange siya to esa a lugar a éwan tu tolay. Pero du tolay, pékabaheta de a hinumektat dén siya, éy tinumagubet side, a namaybay side a linumekaw. 14Ey to képundu ni Jesus to baybay, éy neta na i meaadu a tolay, éy kinagbian na side. Sakay pinahusay na du te saket dide.

15Nadid, to giapon dén, éy kinagi du alagad ni Jesus, a “Maistu, apon dén, sakay édse kitam ta ilang a lugare. Péglakadén mo dén di tolayae du bariyo-bariyo ta éye, monda makabugtong side ta kanén de.” 16“Diyan moy side péglakadén,” kagi ni Jesus, “sikam i mangatéda dide ta kanén de.” 17“Ey pakodyan tam,” kagi de, “lima san a momon i bilon tama a tinapay, sakay éduwa a pindang?” 18“Dah, iatéd moy se,” kagi na.

19Nadid, pinaeknud na du tolay to kalamonan, sakay inalap na tu lima a tinapay, sakay tu éduwa a pindang. Ey tinumangad siya ta langet a nagpasalamat ta Diyos. Sakay pinuseng-puseng na tu tinapay, a niutus na du alagad na a nihayin de du tolay. 20Ey minéngan side a étanan a minabsog side. Ey hinempésan du alagad tu sobha, éy naputat pa tu sapulu éy ta éduwa a gatang! 21Ey lima a libu a lélake i minéngana ta éya; bukod san du bébe éy ta anak.

Méglakad Ti Jesus Ta Dibo Na Diget

22Nadid, pinasakay ni Jesus du alagad na to abeng, a pinégdetol na side ta dibilew. Ey siya, éy pinasoli na du tolay ta bile de. 23Ey to kéhektat de, éy nanohobuk ti Jesus to buked, a monda manalangin. Ey kédemét no kélép, éy édsa sa siya a isesa. 24Du alagad, éy kéya dén side ta ditaw, a sésalpukén side na tagmék, da songsong tu abeng. 25Nadid, to tamo a amulaldew, éy tinumagubet dide ti Jesus, a méglakad ta dibo na diget. 26Ey du alagad, péketa de diya a méglakad ta dibo na digita, éy inumanteng side a tahod, a kinumélanget side, a kinagi de a “Bélet.” 27Pero kinagi dide ni Jesus, a “Diyan kam méganteng, a sakén ye.”

28Nadid, kinagi ni Pedro, “Eng siko ngani ina, Panginoon, éy paangenék pad sina ta dibo na digita.” 29Ey “Kadon,” kagi ni Jesus. Kanya inumogsad ti Pedro to abeng, a méglakad ta dibo na digita a inumadene ni Jesus. 30Pero to pékapansing na to pahés, éy inumanteng siya, a nagsapul a inomléd. “Agawénék mo, Panginoon,” kagi na. 31Nadid, agad siya ginewat ni Jesus. Sakay kinagi na, a “Bakit mégalanganin ka, Pedro? Kétihék bale san i péniwala mo diyakén.” 32Ey nadid, késakay de to abeng, éy hinumintu tu pahés. 33Ey du alagad, sinumamba side diya, a kinagi de, a “Tunay ka ngani a anak na Diyos!”

34Nadid, to kéahabes de, éy pinumundu side ta Genesaret. 35Ey du tolay ta éya, pékatenggi de ni Jesus, éy nibaheta de agad du étanan a bariyo ta éya, monda niange de diya i étanan a te ladu. 36Ey nékiohon side diya éng maari, éy kébilan du te ladu i ontok san na badu na. Ey du étanan a nangkébil to badu na, éy naghusay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index