Search form

Mateo 15:13-14

13-14“Pabayan moy side,” kagi ni Jesus. “Bagutén Nama ko i bawat halaman a éwan na nimula. Palagi side a mégakay ta tolay, pero buhék be side. Bagay buhék i magakay ta buhék be, éy pareho side a matépduk ta ébut.”

15Ey kinagi ni Pedro, a “Ipaliwanag mo dikame i kahulugina no nihalimbawa mo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index