Search form

Mateo 16

Pilitén De Ti Jesus Ta Tanda

1Nadid, inumange ni Jesus i sénganya a Pariseyo, sakay du Saduseyo. Puhubaan de siya a pilitén de a ipeta na dide i tanda a makataka-taka ta langet. 2Ey kinagi ni Jesus dide, a “Mépospusan moy i tanda na panahun, da éng apon dén éy kagi moy a mahusay i panahun ta gabia, da medemlag i langet. 3Ey ta gagabi éy kékagin moy a maguden, da mediklém i langet. Nabasa moy bale i tanda ta langet, pero éwan moy tukoy du tanda a mégpatunay diyakén! 4Diden ye a lahi a Judeo éy magkadukés,” kagi ni Jesus. “Pinabayan moy dén i Diyos. Piliténék moy a ipéta ko dikam i tanda, pero éwanék tu ipeta dikam a tanda, éngˈwan tu nanyari san ni Purupeta Honas to araw.” Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya dide, éy gininanan na side.

Tu Pégpaalsa Du Pariseyo

5Nadid, kédemét de ta dibilew, éy naleksapan bale du alagad a nagkébil ta bilon de a tinapay. 6Ey kinagi ni Jesus dide, a “Mangilag kam ta pégpaalsa du Pariseyo sakay du Saduseyo.” 7Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy mégpéguhon side éng anya i kahulugen na éya. “Kodya éwan kitam tu kébil a tinapay,” kagi de. “Kanya na wade kinagi i éya.” 8Ey tukoy ni Jesus tu uhon de, kanya kinagi na dide, a “Bakit péguhunan moy a éwan kam tu bilon a tinapay? Masiyadu a kétihék tu péniwala moy! 9Ewan moy beman tukoy a éwan tinapay i pégkagian kua? Bakit, éwan moy natandaan tu pémuseng-puseng ko to lima a tinapay a para ta lima a libu? Sénganya a gatang i sobha a nihempés moy? 10Sakay tu pitu a tinapay para ta épat a libu, éy sénganya a gatang i sobha a nihempés moy? 11Bakit, éwan moy napospusan a bakén a tinapay i pégkagian kua? Engˈwan, i pégkagian kua a talaga éy mangilag kam ta pégpaalsa du Pariseyo, sakay du Saduseyo.”

12Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya, éy napospusan de dén a bakén a tinapay i pangilagen dia, éngˈwan tu pégtoldu du Pariseyo sakay du Saduseyo.

Tu Kinagi Ni Pedro Tungkul Ni Jesus

13Nadid, to kédemét de Jesus ta Sesarea-Pilipo, éy kinagi na du alagad na, a “Ti ésiyaék kan ayun ta kagi na tolay? Ti ésiya kan i lélake a gébwat ta langet?” 14Ey kinagi du alagad na, a “I kagi kana na iba éy ti Juan ka kan a Mégbinyag. Kagi man dén na iba a ti Elias ka kan. Ey te iba be a mégkagi a ti Heremias ka, o purupeta ka kan a esa.” 15“Ey sikam,” kagi ni Jesus, “anya i isip moya? Ti ésiyaék?” 16Ey kinagi ni Simon Pedro, a “Siko i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta mundua! Siko i anak na tunay a Diyos.” 17“Masuwerte ka, Simon,” kagi ni Jesus, “da éwan tolay i néngipaliwanag ta éya diko, éngˈwan Tama ko ta langet. 18Ey tandaan mo, i pégngahen kua diko éy Pedro (kahulugen ni Pedro ta kagi na Judeo éy bito). Ey ta dibo na bitoae, éy pataknégén ko i simbaan ko, du sakup ko a tolay; éy éwan side madaig na kapangyarian ni Satanas. 19Iatéd ko diko a siko i tagapamahala du pégharian na Diyos a tolay. Tu ipagbawal mo ta mundua éy ipagbawal be ta langet, sakay tu pakultaden mo ta mundua, éy pakultaden be ya ta langet.”

20Nadid, to pégkagi na ta éya ni Pedro, éy nibilin na du alagad na ta mahigpit a diyan de kékagin ta maski ti ésiya a siya i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas.

Hinulaan Ni Jesus Tu Ikate Na

21Nadid, sapul ta éya a oras, éy nipagtapat dén ni Jesus du alagad na a kailangan a umange siya ta Jerusalem, a magtiis sa ta meadu, a pahirapan siya du te tungkulin a Judeo. “Ipabunoék de,” kagi na. “Sakay ta ikatélo a aldew éy mabuhayék.” 22Ey ti Pedro, pékabati na ta éya, éy nikabukod na ti Jesus, a pinégkagian na siya, a “Panginoon,” kagi na, “diyan ka mégkagi ta kona sa. Ewan ka mate ta kona sa.” 23Pero hinumarap ti Jesus diya a kinagi na, a “Umadeyo ka dén, Satanas! Sésawayénék mo. Ewan ka mégisip ta kaluuben na Diyos, éngˈwan ta kaluuben na tolay.”

24Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “Eng ti ésiya i te gustu a ipasakup diyakén, éy kailangan éy pabayan na pa i sarili na, sakay kumuyoyog diyakén, a maski bunon siya na tolay. 25Dahilan tu maghangad a meligtas tu buhay na, éy mebut a talaga. Pero tu mégpabaya ta buhay na alang-alang diyakén, éy siya i mabuhaya a éwan tu katapusan. 26Anya i pékinabanga na esa a tolay éng siya i mayamana ta étanan, éng éwan na makamtan i buhay a éwan tu katapusan? Anya beman i bayada na tolay a mate a monda magsoli tu buhay na? 27Da sakén i lélake a gébwat ta langet. Ey magsoliék se a talaga a kébil ko i kapangyarian Nama ko, sakay kaguman ko du anghel ko. Ey kédemét ko, éy gantian ko du étanan a tolay ayun to ginimet de. 28Ey tandaan moy ye,” kagi na. “Te sénganya se dikam a éwan mate hanggan éwanék de meta a magsoli se a maghari. Sakén a lélake a gébwat ta langet.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index