Search form

Mateo 16:13

Tu Kinagi Ni Pedro Tungkul Ni Jesus

13Nadid, to kédemét de Jesus ta Sesarea-Pilipo, éy kinagi na du alagad na, a “Ti ésiyaék kan ayun ta kagi na tolay? Ti ésiya kan i lélake a gébwat ta langet?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index