Search form

Mateo 16:4

4Diden ye a lahi a Judeo éy magkadukés,” kagi ni Jesus. “Pinabayan moy dén i Diyos. Piliténék moy a ipéta ko dikam i tanda, pero éwanék tu ipeta dikam a tanda, éngˈwan tu nanyari san ni Purupeta Honas to araw.” Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya dide, éy gininanan na side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index