Search form

Mateo 17:20

20Ey kinagi ni Jesus, éy “Da kétihék pabi i péniwala moya. Da tandaan moy, tu péniwala moy ta Diyos, maski koman san i kadikél na bukél na mustasa, éy makagimet kam ta maski anya. Maski kagi moy ta bukida inaeh, a ‘Umadeyo ka,’ éy umadeyo ina a talaga.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index