Search form

Mateo 18:20

20Dahilan maski ta ahe, éng te éduwa o dikaya étélo a magkapisan dahil ta péniwala de diyakén, éy édsaék be sa dide.”

Tu Halimbawa Tungkul To

Utusan a Ewan Mégpatawad

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index