Search form

Mateo 19:12

12Dahilan éy te iba-iba a lélake a éwan makaasawa: i sénganya éy dahilan ta katétubu de a kalagayan de; kanya nagkakuna sa du iba éy dahilan ta gimet na iba a tolay dide. Sakay te lélake be a éwan makaasawa dahil ta tarabaho de ta Diyos. Eng maari, éy tanggapén moy dén i pégtoldu ko a éye.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index