Search form

Mateo 19:17

17Ey kinagi ni Jesus, a “Bakit pakelagipanék mo éng anya i mahusaya? Isesa san i mahusaya. Eng gustu mo a magkamit ta buhay a éwan tu katapusan, éy sundin mo i utus na Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index