Search form

Mateo 20:28

28Kona sa sakén a lélake a gébwat ta langet,” kagi ni Jesus. “Ewanék se inumange a monda utusan ko i tolay, éngˈwan sakén i utusan na tolay. Sakay inumangeék be se a monda iatéd ko i buhay ko a monda matubus ko i meadu a tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index