Search form

Mateo 21

Dumemét De Jesus Ta Jerusalem

1Nadid, dinumemét dén side ta Betpage, sakay ta Buked na Olibo, a adene dén side ta Jerusalem. Ey pinégdetol ni Jesus i éduwa a alagad na. 2“Ikad moy dén ta bariyua ta dibilew yae,” kagi na, “éy meta moy sa agad i kabayo a te egut, a te anak. Ukadén moy a iange moy se diyakén. 3Eng te magpakelagip dikam, éy kagi moy a kailangan na Panginoon, éy iatéd na agad dikam.”

4Nadid, éy nanyari ya a monda matupad tu nihula no purupeta to araw, a kinagi na, a

5“Kagi moy du tolay ta Jerusalem, a ‘Entan moy, dumemét dikam tu hari moy. Mebait siya, sakay te sakay ta bul-o a kabayo.’”

6Nadid, inumange sa du alagad a ginimet de tu utus ni Jesus. 7Tulos nitugén de ni Jesus tu kabayo sakay tu anak na, sakay sinapinan de side to damit de. Sakay sinumakay ti Jesus. 8Ey meadu a tolay i naglatag ta damit de to kamino a dimanén ni Jesus. Du iba éy nagkétol ta sanga-sanga, a nilatag de be to dimanén na. (Saya i pénggalang dia ta hari.) 9Nagpagdulaw du tolay a mégdetol sakay du ménegipo, a kinagi de, a “Mabuhay i apuae ni Dabid a maghari. Basbasan maka na Diyos i lélakeae a pinaange na se! Purien be siya ta langet!”

10Nadid, késdép ni Jesus ta Jerusalem, éy nagulo i buu a banuwan. “Ti ésiya wade ina?” kagi de. 11Ey meadu a négkagi a “Ti Jesus ina, a purupeta siya a taga Nasaret, ta Galilea.”

Somdép Ti Jesus To Templo

12Nadid, sinomdép ti Jesus to Templo, a pinaibut na sa du mamugtong sakay du mégpabugtong. Sakay pinégpasakéb na du lamesa du mégpalit ta kuhata, sakay du pégeknuden du mégtinda ta palapati. 13I kinagi naa éy “Isip ko nabasa ta libru na Diyos a i bile na Diyos éy dulawén de a bile a panalanginan. Ey bakit nadid, dahil dikam, kanya dulawén de a bile na mégdaya!”

14Du buhék sakay du pile, éy inumange side ni Jesus to Templo, éy pinahusay na side. 15Ey du mataas a padi sakay du maistu ta rilihiyon, péketa de ta memahal a ginimet na, éy mégingél side. Sakay mégingél be side du anak a mégpégdulaw ta lubuk no Templo, a “Mabuhay i apua ni Dabid a maghari!” 16“Entan mo,” kagi de ni Jesus, “éwan mo mébati i kékagin di anaka? Mégkamali side!” “Nabati ko,” kagi ni Jesus. “Ataay, éwan moy bale pabi nabasa i kona sa a kagi ta libru na Diyos, a ‘Tinolduan mo kan du anak a monda purién de ka ta mahusay’?” 17Ey nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya, éy hinumektat siya a linumwas ta banuwan, a inumange ta Betania. Ey minatidug sa siya.

Du Judeo Ey Koman I Kamahalan

a Kayo a Ewan Mégbunga

18Nadid, to gagabi dén, éy nagsoli ti Jesus ta banuwan. Habang méglakad siya éy mégalép dén. 19Ey péketa na to kayo a igos to digdig no dilan, éy inadenean na. Pero éwan siya tu mineta a bunga na. Kanya kinagi na to kayo, a “Ewan ka dén magbunga a hanggan, maski nikésiya!” Ey agad nalanés tu don na. 20Péketa du alagad ta éya, éy nagtaka side. “Bakit nalanés agad i kayo a éye,” kagi de. 21Ey kinagi ni Jesus dide, a “Tandaan moy, éng méniwala kam, a éwan kam mégalanganin, éy magimet moy be i ginamet ko a éye ta kayoae. Ey éwan san ina. Maski kagi moy ta buked a éye, a ‘Umibut ka sina a bumatikal ka ta diget ya,’ éy manyari ya a talaga. 22Sakay maski anya i agidén moya ta panalangin, éy maalap moy, éng méniwala kam diyakén.”

Mékipégpasuway Side Ni Jesus

23Nadid, sinomdép dén ti Jesus to Templo. Ey to pégtoldu na sa, éy inumadene sa diya du mataas a padi sakay du matétanda. Kinagi de diya, a “Anya i katungkulan mua a magimet ta kona sina a gimet mo? Ti ésiya i néngatéda diko ta katungkulan mua a ina?” 24Ey kinagi ni Jesus, a “Pakelagipan ta kam be. Nadid, éng sengbeténék moy, éy kagin ko be dikam éng anya i katungkulan ko a mégimet ta éye a gimet ko. 25Ahe gébwat na katungkulana ni Juan a kanya nagbinyag siya--Diyos wade, o ta tolay?”

Nadid, méguhon-uhon side, éng anya i sengbet dia ni Jesus. “Eng kagin tam a gébwat ta Diyos tu katungkulan ni Juan,” kagi de, “éy pégkagian na kitam a talaga éng bakit éwan kitam naniwala ni Juan. 26Pero éng kagin tam a tolay san i nagutusa ni Juan, éy makay paginglan kitam di tolay a éye, da isip de a purupeta ti Juan a gébwat ta Diyos tu katungkulan na.”

27Kanya kinagi de ni Jesus, a “Ewan me tukoy.” Ey “Maari,” kagi ni Jesus, “da éwanék moy sinengbet, éy éwan ta kam be sengbitén éng anya i katungkulan ko a mégimet ta ginimet ko.”

Du Judeo Ey Koman I Anak a

Masuwayin Nama Na a Diyos

28“Anya i isip moya ta éye?” kagi ni Jesus. “Eng mara, te lélake a te anak ta éduwa a lélake be. Inutusan na tu panganay a pinagtarabaho to luta na.” 29Ey kinagi no anak, a “Mégtamadék, Améng.” Pero mamaya-maya éy nagbagu tu isip na, a tulos nagtarabaho. 30Nadid, inutusan be no lélake tu anak na a esa. Ey inumo siya nama na, pero éwan be siya tinumulos.

31“Nadid,” kagi ni Jesus, “ti ésiya diden ya a éduwa i sinumunuda to kaluuben nama na?” “Ey tu panganay,” kagi du tolay. “Tama,” kagi ni Jesus. “Ey tandaan moy ye. Du medukés a tolay, maski du pampam a bébe, éy meditol side a masakup ta paghari na Diyos, kesira dikam a Judeo. 32Da inumange dikam ti Juan, a nagtoldu dikam ta tama a ugali, éy éwan kam diya naniwala. Pero pinaniwalaan siya du medukés a tolay, sakay du pampam. Ey maski neta moy dén ya, éy éwan kam pabi nagsisi sakay naniwala diya.”

Nihalimbawa Na Tu Ginamet

Du Judeo Du Purupeta

33“Baten moy i esa pa a halimbawa,” kagi ni Jesus. “Eng mara, te esa a lakay a nagmula ta ubas to uma na. Sakay kinudal na. Sakay nagkotkot siya ta pégégikan na ta ubas. Sakay nagbile siya ta pégbantayan na. Sakay nientarega na tu uma na du kahati na, sakay inumange siya ta iba a lugar.

34“Nadid, kédemét na panahun na pégpitas ta ubas, éy pinaange sa no lakay du utusan na, a monda alapén de tu kabahagi na to bunga no ubas. 35Pero du kahati na, péketa de du utusan no amo de, éy binalbal de tu esa, sakay binunu de tu esa, sakay binatibatikal de tu esa. 36Ey tu lakay, éy pinaange na man dén sa du iba a utusan, a meadu pa kesira du négdetol. Pero kona be sa i ginimita du kahati na dide. 37Tu katapusan a pégutus na, éy tu anak na dén a lélake. ‘Igalang de tu anak ko a talaga,’ kagi na.

38“Pero du kahati na, péketa de to anak na, éy kinagi de a ‘Siya i magmanaa; bunon tam dén, monda koo tam dén i lutaae a mana na.’ 39Kanya kembilan de siya a niluwas de to uma, sakay binunu de!

40“Nadid,” kagi ni Jesus, “anya i isip moya to lakay a te uma? Ta késoli na, éy anya wade i gemtén na du kahati na?” 41Ey kinagi du mégbati ni Jesus, a “Bunuén na a talaga diden ya a medukés a tolay, sakay ientarega na tu uma na ta iba a kahati na, du mangatéd diya ta kabahagi na éng panahun dén na pégpitas ta ubas.” 42“Ey nadid,” kagi ni Jesus, “éwan moy bale pabi nabasa i éya a kagi ta kasulatan?

‘Tu bito kan a inidelan du mégbile, da isip de a éwan tu pasa, éy siya bale i mahalagaa a bito a panuluk na bile. Saya i ginimet na Diyos, a saya i pagtakaan tama!’

43Kanya nadid,” kagi ni Jesus du tolay sa, “éy besa dén sikam a Judeo i paghariana na Diyos, éngˈwan iba a banuwan a sumunud diya ta mahusay. 44Maski ti ésiya i mebagsaka ta éya a bito, éy mate siya. Sakay i bagsakana na éya a bito éy mahémsit.”

45Nadid, du mataas a padi sakay du Pariseyo, pékabati de du halimbawa ni Jesus, éy naisip de a side du tauhan a medukés i pinégkagian naa. 46Kanya talaga de a dekpén ti Jesus; pero inumanteng side du tolay, da tukoy dén du tolay a purupeta siya.

Du Judeo Ey Koman I Kinombida

a Mégidel a Dumulug

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index