Search form

Mateo 21:23

Mékipégpasuway Side Ni Jesus

23Nadid, sinomdép dén ti Jesus to Templo. Ey to pégtoldu na sa, éy inumadene sa diya du mataas a padi sakay du matétanda. Kinagi de diya, a “Anya i katungkulan mua a magimet ta kona sina a gimet mo? Ti ésiya i néngatéda diko ta katungkulan mua a ina?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index