Search form

Mateo 22:31

31Ey sikam a Saduseyo,” kagi ni Jesus, “éy bakit isip moy a éwan mabuhay i tolay a huway? Ewan moy wade pabi nabasa tu kasulatan na Diyos? Kinagi sa na Diyos, a

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index