Search form

Mateo 23

Kagi Ni Jesus a Medukés Du Maistu Ta Rilihiyon

1Nadid, kinagi ni Jesus du tolay sa, sakay du alagad na, a 2“Du maistu ta rilihiyon sakay du Pariseyo, éy tukoy tam a side i tagapagpaliwanag ta kautusan ni Moises. 3Kanya dapat sundin moy i pégtoldu de,” kagi na, “pero diyan moy ahigén i gimet dia, da éwan de gégemtén i iyétoldu de. 4Dagdagen de i mehirap a utus ta rilihiyon de, a pilitén de du tolay a manugsug; pero éwan de side tulungan. 5Sakay gemtén de i mahusay ta harap na tolay, monda purién de side. Kanya niegut de tu kasulatan na Diyos ta bégi dia, sakay mégbihis side ta memahal! 6Gustu de be a mégiknud ta pégiknuden na mataas a tolay ta anyayaan, sakay ta kapilya. 7Sakay gustu de a saloduan side du tolay ta plasa na banuwan. Sakay gustu de a dulawén side a maistu.

8“Pero sikam,” kagi ni Jesus, “éy diyan kam pédulaw a maistu, da isesa i Maistu moy. Sakay sikam a étanan éy minégtop kam. 9Sakay diyan moy dédulawén a améng i maski ti ésiya a tolay ta mundua, da isesa i Ama moy, éy siya tu Ama moy ta langet. 10Sakay diyan kam be pédulaw a amo, da isesa i Amo moy, tu pinili na Diyos a maghari. 11Sakay i mataas dikam éy siya i dapat utusan moy. 12Dahilan du pumilit a magmataas, éy pakasaniken side na Diyos. Pero du magpababa, éy pataasén side na Diyos.”

Pinintasan Ni Jesus Du Maistu Ta Rilihiyon

13“Kagbi kam, sikam a maistu ta rilihiyon, sakay sikam a Pariseyo. Mégwari-wari kam a éwan kam tu kasalanan!” kagi ni Jesus. “Harangan moy du tolay monda éwan side mapagharian na Diyos. Idel moy dén a pasakup ta péghari na Diyos, sakay harangan moy be du iba a gustu a pasakup!

15“Kagbi kam, sikam a maistu ta rilihiyon, sakay sikam a Pariseyo. Mégwari-wari kam a éwan kam tu kasalanan! Lélakadén moy i digita, sakay abutén moy i maski adeyo a lugar, a monda makaakit kam ta maski isesa a tolay a pasakup ta rilihiyon moy. Sakay éng maakit moy dén i tolay, éy lalo a mahigpit i parusa na ta impiyerno, da pasakup dén dikam.

16“Kagbi kam, sikam a mégakay ta tolay, pero buhék kam be!” kagi ni Jesus. “I pégtoldu moya, éng isumpa na tolay ta Templo, éy éwan kan tu kailangan a mangtupad to pangako na. Pero éng isumpa na ta gintu ta Templo, éy kagi moy a dapat tupadén na i sumpa na. 17Mali kam! Sikam a buhék a luku-luku! Ahe i lalo a mahalaga, tu gintu o tu Templo a mégpabanal to gintu? 18Sakay kagi moy be, a éng isumpa na tolay to pégatangan, éy éwan kan siya tu kailangan a mangtupad to pangako na. Pero éng isumpa na to te déton sa a regalo, éy kagi moy a dapat tupadén na tu sumpa na. 19Buhék kam a mégkamali! Ahe i lalo a mahalaga, tu regalo, o tu pégatangan a mégpabanal to regalo? 20Kanya ngani, éng isumpa na tolay to pégatangan, éy bilang isumpa na be dén i étanan a te déton sa. 21Sakay tu isumpa ta Templo, éy bilang isumpa na be dén ta Diyos a mégiyan sa. 22Sakay tu isumpa ta langet, éy bilang isumpa na be dén ta Diyos, sakay pati ta pégiyanan na Diyos.

23“Kagbi kam, sikam a maistu ta rilihiyon, sakay sikam a Pariseyo,” kagi ni Jesus. “Mégwari-wari kam a éwan kam tu kasalanan! Iatéd moy ta Diyos i ikasapulu na kabuhayan moy, a hanggan ta atong moy a éwan tu halaga. Pero kinaleksapan moy i lalo a mahalaga a utus, ta pégimet ta mahusay, sakay ta péngagbi ta tolay, sakay ta matapat a ugali. Mangatéd kam ta Diyos. Pero gemtén moy be i mahalaga a utus.

24“Sikam a mégakay ta tolay, pero buhék kam be! Sundin moy i éwan mahalaga a utus, pero du mahalaga a utus na Diyos, éy pébayan moy!

25“Kagbi kam, sikam a maistu ta rilihiyon, sakay sikam a Pariseyo,” kagi ni Jesus. “Mégwari-wari kam a éwan kam tu kasalanan! Ugisan moy du tasa moy sakay du penggan moy, pero i ihayin moy sa éy medukés, da inalap moy to péngdaya moy, sakay to kedémot moy. 26Buhék kam a Pariseyo! Pahusayén moy pa i ihayin moya ta penggan moy, monda melinis be du penggan.

27“Kagbi kam, sikam a maistu ta rilihiyon, sakay sikam a Pariseyo. Mégkukunwari kam a éwan kam tu kasalanan! Kapareho kam na melatak a pantiyung, a kamahalan i luwas na, pero i disalad na éy putat ta buyok sakay tulang na pate. 28Ey kona be sa dikam! Ta péketa dikam na tolay, éy memahal kam, pero i katutuhanana éy putat kam ta kakabulyan sakay kasalanan.”

Hinulaan Ni Jesus Tu Parusa De

29“Kagbi kam, sikam a maistu ta rilihiyon, sakay sikam a Pariseyo,” kagi ni Jesus. “Mégkukunwari kam a éwan kam tu kasalanan! Ginimet moy du pantiyung du purupeta to araw, sakay pinahusay moy du pantiyung du mahusay a tolay. 30I kékagin moya, éy ‘Eng sikame maka i buhaya to panahun pa du apo tam éy éwan me ipabuno du purupeta.’ 31Aminén moy bale a sikam i apoa du nagpabuno du purupeta! 32Sigi! Tapusén moy i sinapulan du apo moy! 33Sikam a magkadukés a tolay! Pakodyan moy a makaiwas ta hukum ta impiyerno? 34Kanya ngani éy paangen ko dikam i magtoldu ta kagi na Diyos, sakay du makapospos ta Diyos. Pero bunuén moy i sénganya dide. Sakay du agum éy ipako moy ta kudos. Du iba éy yabatén moy ta kapilya moy. Sakay du iba éy lélokon moy side maski ahe angayan de. 35Ey dahil ta éya, i étanan a parusa a para du nagbuno ta tolay éy meange dikam. Sapul to nipamuno to éwan tu kasalanan a ti Abel, a hanggan to nipamuno ni Sakarias, a anak ni Barakias. Binuno moy ti Sakarias to sélat no lamesa a pégatangan sakay to Templo. 36O, dumemét ina a talaga. I parusa dahil ta étanan a éya, éy meange du tolay ta éye.”

Tu Pégmahal Ni Jesus Ta Jerusalem

37“Ayhay, sikam a taga Jerusalem. Kagbi kam,” kagi ni Jesus. “Palagi kam a mémuno du purupeta! Palagi moy a batibatikalén du paangen dikam na Diyos! Ayhay, meadu a beses éy gustu ko maka a mégalaga dikam ta kapareho na manok éng léképan na du anak na, pero idel moy! 38Kanya nadid éy pabayan ta kam dén. 39Ey tandaan moy,” kagi ni Jesus, “éwanék moy dén meta a huway, a hanggan éwan dumemét i oras a kagin moy, a ‘Basbasan maka na Diyos tu lélake a pinaange na se.’”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index