Search form

Mateo 24:30

30Ey nadid, éy pumeta ta langet i tanda na kédemét ko, sakén a lélake a gébwat ta langet. Tulos magsanget i étanan a tolay ta mundua. Nadid, metaék de ta kuném a dumibi ta lutaa a maghari, a kébil ko i kapangyarian ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index