Search form

Mateo 24:37-38

37-38Sakén i lélake a gébwat ta langet. I kédemét ko éy kapareho na kédemét no bihéng to panahun ni Noe. I tolay to éya éy basta méngan side sakay méginom side, sakay mégasawa side, hanggan to oras a késakay de Noe to barko. 39Sakay dinumemét tu bihéng a éwan de tukoy. Ey basta meanod side a étanan. Ey nadid, kona be sa i manyaria ta kédemét ko, sakén a gébwat ta langet.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index