Search form

Mateo 25:13

13Kanya bantayan moy,” kagi ni Jesus, “da éwan moy tukoy i oras a kédemét ko.”

Tu Halimbawa Tungkul Du Utusan

a Pégentaregaan Ta Kuhata

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index