Search form

Mateo 25:3-4

3-4Du matalinung, éy nagkébil side ta simbu, sakay nagpataan side ta langis. Ey du éwan nakahanda, éy te simbu be side, pero éwan side nagpataan ta langis de. 5Nale i kédeméta no kasalén. Kanya nagtongka du madiket, a nakatidug side a étanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index