Search form

Mateo 26:47

To Péngdikép De Ni Jesus

47Mégkagi pabi ti Jesus éy dinumemét dén ti Hudas, tu esa du labindalawa. Te kaguman siya a meadu a tolay a gébwat side du mataas a padi sakay du matétanda. Sakay te kébil side a sondang éy ta gahoti.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index