Search form

Mateo 26:64

64Ey kinagi ni Jesus, a “O, kona to kinagi mo. Ey tandaan moy ye, sapul nadid éy metaék moy a mégiknud a magdatig kame ta Diyos, a kagumanék na a maghari. Sakén i lélake a gébwat ta langet. Sakay metaék moy a dumemét a te sakay ta kuném ta langet.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index