Search form

Mateo 27

Nitugén De Ti Jesus Ni Pilato

1Nadid, to gagabi dén, du mataas a padi sakay du matétanda éy néguhunan de éng pakodyan de a ipabuno ti Jesus. 2Ey nipagapus de siya sakay nitugén de ni Gubernador Pilato.

To Nikate Ni Hudas

3Nadid, ti Hudas a néngitokyon diya, pékabati na a bunon de ti Jesus, éy nagsisi siya, sakay nisoli na du padi tu kuhata a étélo a pulu a plata. 4“Nagkasalaék,” kagi na, “da nitokyon ko i lélake a éwan tu kasalanan.” “Ey anya i pékialam mia diko?” kagi du padi. “Bahala ka sina!” 5Nadid, nibatikal ni Hudas tu kuhata to lubuk no Templo; sakay hinumektat sa siya a tulos na a nagusot.

6Ey du padi, éy inalap de tu kuhata, a kinagi de, a “Pagenyaan tam i kuhatae? Labag ta utus a iedton tam ta pégabuluyan ta Templo, da kabayaden ye na buhay na tolay.” 7Ey nagkasundu side a ibugtong de to luta no mégimet ta binga, monda gemtén de a péglébngan na dayuan. 8Kanya i luta a éya éy dédulawén de a “Luta na Dige” a hanggan nadid.

9Nadid, to nipamugtong de ta éya, éy natupad dén tu nihula ni Purupeta Heremias to araw. I nisulat naa, éy “Inalap de tu kuhata a étélo a pulu a plata (da séˈ san ya i nihalaga de ta buhay ni Cristo), 10sakay nibugtong de to luta no mégimet ta binga, a kona to niutus diyakén na Panginoon.”

Péngbista Ni Pilato Ni Jesus

11Nadid, niharap de ti Jesus to gubernador. Ey kinagi na diya, a “Siko wade beman i haria na Judeo?” “O,” kagi ni Jesus, “kona to kinagi mo.” 12Nadid, to péngpehay diya du mataas a padi sakay du matétanda, éy éwan siya sinumengbet. 13Kanya kinagi ni Pilato diya, a “Bakit éwan ka sumengbet? Ewan mo mébati i iyépehay dia diko?” 14Pero éwan sinumengbet ti Jesus, maski esa a kagi. Kanya nagtaka a tahod tu gubernador.

Gustu De a Bunon Ti Jesus

15Nadid, tuwing piyesta, éy ugali na gubernador a magpaluwas ta isesa a pihesu, maski ti ésiya i gustu du tolay. 16Ey ta éya a panahun éy te esa sa a tanyag a pihesu a ngéngahinan de a ti Barabas. 17Kanya nadid, to kédulug du tolay sa, éy kinagi ni Pilato dide, a “Ti ésiya i gustu moya a paluwasén ko, ti Barabas o ti Jesus a ngéngahinan moy a Cristo?” 18Tukoy dén ni Pilato a nitugén de ti Jesus diya da ménaghili side diya. 19Sakay pati, to pégeknud ni Pilato to hukuman, éy kinagi diya no utusan, a “Nipekagi diyakén no asawa mo, a diyan ka kan mékialam ta lélake a ina a éwan tu kasalanan, da nagtagenép kan siya ta medukés to kélép se tungkul diya.”

20Nadid, du mataas a padi sakay du matétanda, éy pinégkagian de dén du tolay, a i agidén dia ni Pilato éy ti Barabas i paluwasén na, sakay ti Jesus i pabuno dia. 21Kanya to pégpakelagip dide no gubernador éng ti ésiya i gustu dia a paluwasén na, éy ti Barabas i nisengbet dia. 22“Eng kona sa,” kagi ni Pilato, “éy anya i gemtén kua ni Jesus a ngéngahinan moy a Cristo?” “Ipako mo siya ta kudos,” kagi de. 23“Bakit,” kagi ni Pilato, “anya i kasalanan na?” Pero lalo de san a nidulaw, a “Ipako mo siya ta kudos!”

24Nadid, pékaisip ni Pilato a éwan siya tu mégimet, sakay adene be dén du tolay a magligalig, éy nagpaalap siya ta dinom sakay inugisan na i kamét naa ta harap du tolay. (Saya i nihalimbawa naa dide a éwan siya tu kasalanan.) “Ewanék tu kapanagutan ta ikatea na éye a lélake,” kagi na “Sikam i bahala.” 25Ey kinagi du tolay, a “Panagutan me i ikate na; sikame sakay du anak me!” 26Ey nadid, pinaluwas ni Pilato ti Barabas, sakay nipabalbal na ti Jesus, a tulos niatéd na dide monda ipako de ta kudos.

Lélokon De Ti Jesus

27Nadid du sundalu, éy niange de ti Jesus ta lubuk no bile no gubernador, sakay dinumulug sa diya du étanan a sundalu. 28Sakay inibutan de tu badu na, sakay sinolotan de siya ta badu a medideg, da saya i kolor na damit na hari. 29Sakay nagkawekaw side ta lanot a meset, a nisoklop de to ulo na, a kurona na kan. Ey pinakbilan de siya ta kayo a baston na kan. Ey tinokso de siya a linumuhud side diya, a kinagi de, a “Mabuhay i hariae na Judeo!” 30a tulos de siya a linéloktaben, sakay pinépakol-pakol de siya. 31Ey kétapos de a nangloko diya, éy inibutan de tu badu na a medideg, sakay pinabaduan de man dén to sarili na a damit. Sakay pinaluwas de siya a ipako ta kudos.

Nipako De Siya To Kudos

32Nadid, to péglakad de, éy mineta de tu lélake a ti Simon i ngahen na, a taga Sirene. Ey pinilit de siya a minangbékle to kudos ni Jesus. 33Ey kédemét de to lugar a ngéngahinan de a Golgota (a i kahulugen na éy Bungu), 34éy inatdinan de ti Jesus ta alak a te halu a gamot a meapsot, pero to pékakenam na éy éwan na ininom.

35Nadid, to péngipako de dén to kudos, éy nagpalabunutan side a hinati-hati de tu damit na. 36Sakay négiknud sa side a bantayan de. 37Sakay niekpét de tu sulat to kudos ta uluan naa, a ikagi no sulat tu niabla de diya. I kagi naa éy “SIYA YE TI JESUS, A HARI NA JUDEO.” 38Ey nipako de be sa i éduwa a tulisan a kasabay ni Jesus, a nitolnék de side ta magtembang a tagirilan ni Jesus.

39Nadid, du sumésalegéd sa, éy dinédusta de ti Jesus, 40a kinagi de, a “Siko bale i manghukata ta Templo, sakay ipataknég mo a huway ta étélo san a aldew! Bakit éwan mo iligtas i bégi mua? Eng siko i anak na Diyos éy umogsad ka dén ta kudusa!” 41Sakay du te tungkulin a Judeo, éy dinédusta de be siya, a kinagi de, a 42“Entan moy, niligtas na kan du iba. Pero i bégi naa éy éwan na meligtas. Hari kan siya na Israel. Nadid, éng umogsad san siya ta kudusa, éy maniwala kitam diya! 43Umasa siya ta Diyos,” kagi de, “a kagi na a anak na kan siya. Nadid, éng gustu siya na Diyos, éy bakit éwan na siya iligtas?” 44Sakay pati du éduwa a tulisan a kasabay na a nipako, éy dinédusta de be siya.

Pate Dén Ti Jesus

45Nadid, sapul to tanghali, éy nagdiklém a hanggan to alas tres. 46Ey to manga alas tres dén, éy kinagi ni Jesus ta medegsén, a “Eli, Eli, lema sabaktani?” a i kahulugen na, éy “Diyos ko! Diyos ko! Bakit pinabayanék mo?” 47Ey du sénganya a te taknég sa, éy nabati de siya, a akala de éy dédulawan na ti Purupeta Eliyas. 48Ey agad minaginan i esa dide a nangalap ta damit, sakay nibisa na to tuba, sakay niedton na ta ontok no kayo, a nipasépsép na ni Jesus. 49Pero kinagi du iba sa, a “Diyan ka pa! Entan tam pa éng dumemét ti Eliyas a méngiligtas diya.” 50Ey nadid, dinumulaw ti Jesus a huway, a tulos na dén a nahéngsétan.

51Nadid, tu kortina a dikél ta lubuk no Templo, éy bigla a minapéknet sapul ta ontok a hanggan ta sidung. Sakay naglindul, sakay pinomtak du dadéngli. 52Nabukasan be i meadu a lébéng, a tulos nabuhay i meadu a tolay a minaniwala ta Diyos. 53Linumuwas side to lébéng de, sakay to kébuhay dén ni Jesus, éy sinomdép side ta Jerusalem, éy meadu i minaketaa dide.

54Nadid, tu kapitan sakay du sundalu a kaguman na a nagbantay ni Jesus, pékabati de to lindul, sakay ta étanan a nanyari, éy néganteng side a tahod, a kinagi de, a “Tunay bale ye a anak na Diyos!” 55Edsa be sa i meadu a bébe a mégtan-aw. Sapul pa ta Galilea éy kinumuyoyog dén side ni Jesus, a side i katulung naa. 56Kabilang dide éy ti Maria Magdalena, sakay ti Maria a ina ni Santiago sakay ti Hose, sakay tu asawa ni Sebedeo.

To Péngielbéng Ni Jesus

57Nadid, to giapon dén, éy dinumemét sa i esa a mayaman a lakay a taga Arimatea. I ngahen na éy ti Hose. Ey alagad be siya ni Jesus. 58Inumange siya ni Pilato a inaged na tu bangkay ni Jesus. Ey niutus ni Pilato a iatéd de diya. 59Ey inalap ni Hose tu bangkay, sakay sinaputan na to bigu a manta, 60sakay nielbéng na to sarili na a péglébngan, a éwan pabi nale a nipaébut to pader. Ey nadid, nigulung de tu dikél a bito a nitakléb de to pintuan no lébéng, sakay néglakad. 61Ey ti Maria Magdalena sakay tu esa pa a Maria, éy édsa sa side a te eknud to tapat no lébéng.

Du Mégbantay To Lébéng

62Nadid, to gagabi dén a sabadu, du mataas a padi sakay du Pariseyo, éy inumange side ni Pilato. 63“Gubernador,” kagi de, “natandaan me tu kinagi na éya a mebuli a lélake to kébuhay na pabi, a mabuhay kan siya a huway makalipas i étélo a aldew. 64Kanya maari éy ipabantay mo pad i lébéng naa, a hanggan ta ikatélo a aldew. Makay umange sa du alagad na a takawén de tu bangkay na, sakay kagin de du tolay a nabuhay dén a huway. Eng magkona sa side, éy mas mahigpit i ménegipo a kakabulyan kesira to neditol.”

65Pékabati ni Pilato ta éya, éy kinagi na dide, a “Maari, mangalap kam ta sundalu, sakay pabantay moy dide ta mahusay.” 66Kanya nadid, inumange side to lébéng, sakay dinétonan de ta tanda tu takléb na a bito, sakay pinabantay de tu lébéng, monda masiguru de a éwan tu mékialam to bangkay ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index