Search form

Mateo 28

Nabuhay Ti Jesus

1Nadid, kélipas no pangilin, a simba dén a amulaldew, éy inumange ti Maria Magdalena to lébéng, sakay tu esa a Maria. 2Ey kédemét de sa, éy bigla a linumindul ta mesibét, a tulos dinumibi i esa a anghel a gébwat ta langet. Siya éy nigulung na tu bito a takléb no lébéng, sakay inumeknud sa siya. 3Tu idsura na éy koman i kilat a makadile, sakay tu badu na éy melélatak a tahod. 4Ey du sundalu a mégbantay sa, namégpég side ta anteng de to anghel, a tulos natumba side a koman side i pate.

5Nadid, kinagi no anghel to éduwa a bébe, a “Diyan kam méganteng. Tukoy ko a ahayukén moy ti Jesus, siya a nipako de. 6Pero éwan se siya,” kagi na, “da nabuhay dén a kona to kinagi na. Kamon se, entan moy i lébéng naa. 7Sakay méglakad kam dén a kagin moy du alagad na a nabuhay dén a huway, a mégdetol dén siya dide ta Galilea. Meta moy siya ta éya. Tandaan moy i kinagi kua dikam.”

8Nadid, pékabati du bébe ta éya a kagi no anghel, éy agad side hinumektat to lébéng. Sakay naginan side a nibaheta de du alagad i nanyaria. Ey méganteng side a mésahat. 9To péginan de, éy sinambat side ni Jesus, a binati na side. Ey inumadene side a kinébkében de i tikéd naa, sakay sinumamba side diya. 10Ey kinagi ni Jesus dide, a “Diyan kam méganteng. Angen moy kagin du top ko a umange side ta Galilea, éy metaék de sa.”

Tu Baheta Du Nagbantay To Lébéng

11Nadid, péglakad pabi du bébe, éy inumange ta banuwan du sundalu a nagbantay to lébéng, sakay nibaheta de du padi i nanyaria. 12Ey néguhon side du matétanda. Sakay inatdinan de du nagbantay ta kuhata, 13a kinagi de dide, a “Basta ibaheta moy du tolay a inumange sa du alagad na, a tinako de tu bangkay na to kétidug moy. 14Diyan kam méganteng,” kagi de. “Eng mabaheta ni Gubernador a natidug kam kan, éy sikame i bahala a mégkagi diya, monda éwan na kam parusaan.” 15Kanya du nagbantay, éy tinanggap de tu kuhata, sakay ginamet de tu nibilin de dide. Ey hanggan nadid éy saya i péniwalaa du Judeo.

Pinumeta Ti Jesus Du Alagad Na

16Nadid, du sapulu éy ta esa a alagad, éy inumange side ta Galilea, a hanggan to buked a nibilin dide ni Jesus. 17Ey to péketa de sa diya, éy sinumamba side diya; pero i sénganya dide éy nagalanganin side. 18Ey kinagi ni Jesus dide, a “Niatéd diyakén Nama ko i étanan a kapangyarian ta langet éy ta mundua. 19Kanya umange kam ta maski ahe ta mundua, a gemtén moy a maging alagad ko i tolay ta étanan a banubanuwan. Binyagen moy side ta ngahen Nama tam, sakay sakén a anak na, sakay ta Banal a Espiritu. 20Itoldu moy dide i étanan a niutus ko dikam. Ey tandaan moy, sakén i kaguman moy a palagi, hanggan ta katapusan na mundua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index