Search form

Mateo 4

Tu Péngtokso Ni Satanas Ni Jesus

1Nadid, tu Banal a Espiritu, éy niange na ti Jesus ta ilang a lugar, a monda tokson siya ni Satanas. 2Ey nagkulasiyon sa ti Jesus ta épatapulu a aldew. Ey mégalép siya. 3Ey inumange diya ti Satanas, a kinagi na, a “Eng anak ka na Diyos a talaga, éy gamitén mo i kapangyarian mua a paging tinapayén mo di bitoae.” 4Ey mégidel ti Jesus, a kinagi na, a “I kagia ta kasulatan na Diyos, éy éwan san kanén i ikabuhay mia, éngˈwan salita be na Diyos i ikabuhaya na tolay.”

5Nadid, niange siya ni Satanas ta paluku no Templo ta Jerusalem. 6“Eng siko i anak na Diyos,” kagi na, “éy tumépduk ka dén. Ewan ka maanya, da i kagia ta kasulatan na Diyos, éy utusan kan na Diyos du anghel na a mangalaga diko. Sakay agawén de ka kan,” kagi ni Satanas, “monda éwan ka mebagsak ta bito.” 7Ey mégidel man dén ti Jesus, a kinagi na, a “I kagi a iba ta kasulatan, éy ‘Ewan maari a puhubaan na tolay i Diyos, éng aguman na.’” 8Nadid, huway a niange siya ni Satanas ta melélangkaw a buked, a nipatan-aw na diya i étanan a banubanuwan ta mundua, sakay tu kayamanan de. 9Sakay kinagi na ni Jesus, a “Iatéd ko diko i étanan a éya, éng dumapa ka san a sumamba diyakén.”

10Pero kinagi ni Jesus, a “Umadeyo ka dén, Satanas. Da utus be na kasulatan na Diyos, éy ‘Panginoon mo a Diyos, éy siya san i sambaan mua; éy siya be san i péniwalaan mua.’”

11Nadid, gininanan siya ni Satanas. Ey dinumemét sa du anghel diya, a inaguman de siya.

Mégsapul Ti Jesus a Mégtoldu

12Nadid, pékabaheta ni Jesus a nipihesu dén ti Juan, éy nagsoli siya ta Galilea. 13Ewan dén siya négiyan ta Nasaret, éngˈwan ta Kapernaum dén. I éya a banuwan éy édse ta digdig na diget, ta pag-itan na Sabulon éy ta Neptali. 14Nanyari ya a monda matupad tu nihula ni Purupeta Isayas:

15“Du taga Sabulon sakay du taga Neptali, éy side du édse ta adene na diget, to dibilew na Hordan. Sakay du éwan Judeo a mégiyan ta Galilea. 16Side i mégiyan ta kedikléman. Pero meta de i ngéngahinan de a Demlag. Side a mégiyan ta kedikléman a méganteng side ta kamatayan. Ipaliwanag dide na Demlag, da mégiyan dide i Panginoon.”

17Sapul ta éya a oras, éy négtétolduén ti Jesus, a kinagi na, a “Magsisi kam a ibutan moy du kasalanan moy, da adene dén a maghari i Diyos.”

Péngakit Ni Jesus Du Epat a Méngikan

18To péglakad ni Jesus ta digdig na diget na Galilea, éy neta na i éduwa a lélake a ménggila. Patwadi side ti Simon, éy ti Andres. (Tu palayaw ni Simon éy ti Pedro.) 19Kinagi na dide, a “Kumuyoyog kam diyakén a maging alagad ko. Sapul nadid, éy éwan kam dén mangalap ta ikan,” kagi na, “éngˈwan i alapén moya éy tolay a para diyakén.” 20Ey pékabati du éduwa ta éya, éy basta gininanan de tu gila de, a kinumuyog side ni Jesus.

21Tulos side a néglakad, éy neta de de Santiago éy ti Juan, a patwadi, a anak side ni Sebedeo. Kaguman de tama de to abeng, a mégayoma side to rambat de. Ey dinulawan side ni Jesus, 22éy agad de gininanan tu abeng, sakay tama de, a kinumuyog be side ni Jesus.

Mégpahusay Ti Jesus

23Nadid, méglebut ti Jesus ta étanan a Galilea, a mégtoldu siya du tolay du kapilya de, sakay mégpahayag siya ta Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos. Sakay pinahusay na be du tolay ta étanan a sakisaket de. 24Tulos tanyag siya ta étanan a Siria. Kanya niange de diya i étanan a te saket, sakay du te hirap, sakay du hinayup, sakay du mégkaramre, sakay du pile. Ey pinahusay na side a étanan. 25Ey tinétagubet siya na meaadu a tolay a gébwat ta Galilea, sakay ta Dekapolis, sakay ta Jerusalem, sakay ta Hudea; sakay tolay be a gébwat ta dibilewa na Hordan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index