Search form

Mateo 4:23

Mégpahusay Ti Jesus

23Nadid, méglebut ti Jesus ta étanan a Galilea, a mégtoldu siya du tolay du kapilya de, sakay mégpahayag siya ta Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos. Sakay pinahusay na be du tolay ta étanan a sakisaket de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index