Search form

Mateo 7:22

22Kédemét na aldew na péghukum, éy meadu i mégkagi diyakén, a ‘Panginoon, tanggapén mo kame, da nagtoldu kame ta ngahen mua, sakay pinaibut me du dimonyo, sakay ginimet me i makataka-taka dahil ta péniwala me diko.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index