Search form

Mateo 8:9

9Maski sakén,” kagi no kapitan, “éy te mégutus be diyakén a heneral; sakay sakén, mégutusék be du sundalu ko, éy sundin de san. Ey kona be sa du katulung ko. Kanya éng magutus ka san, Panginoon, éy maghusay siya a talaga.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index